มลพิษทางอากาศ/ฤดูเผาของภูเก็ต


ภูเก็ต, ที่เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, ไม่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศหรือฤดูเผาเช่นเดียวกับบางพื้นที่ในภาคเหนือของประเทศไทย, เช่น จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟป่าและการเผาเกษตรที่สร้างควันและฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ.

อย่างไรก็ตาม, ภูเก็ตยังมีปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเนื่องจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวและการพัฒนาการก่อสร้าง การจราจรบนถนนที่เพิ่มขึ้นก็สร้างมลพิษจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงของยานพาหนะ แต่ปัญหานี้ไม่เป็นไปในระดับที่ร้ายแรงเท่ากับบางพื้นที่ในภาคเหนือ.

ภูเก็ตมีระบบการวัดคุณภาพอากาศและมีสถานีวัดคุณภาพอากาศที่สามารถติดตามระดับมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM2.5 แต่มักจะไม่มีการเผาผลาญขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในภูเก็ตเอง


เนื่องจากภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย, จึงมีการขนส่งท่องเที่ยวและยานพาหนะเพียบ, ปัจจัยเหล่านี้สามารถทำให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้น ดังนี้:

 1. การขนส่งและการจราจร: ยานพาหนะเป็นแหล่งปล่อยของฝุ่น PM2.5 และสารประกอบต่างๆ ที่มีอันตรายต่อสุขภาพ การเพิ่มขึ้นของยานพาหนะทั้งเชื้อเพลิงดีเซลและเบนซินสามารถเพิ่มปริมาณของมลพิษทางอากาศ
 2. ก่อสร้าง: การก่อสร้างอาคาร, โรงแรม, และโครงการพัฒนาเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองที่ระวังต้อง
 3. การเผาผลาญขยะ: บางครั้ง, การเผาขยะในบางพื้นที่ของภูเก็ตอาจทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เฉพาะกิจ
 4. การขนส่งทางเรือ: ท่าเรือและเรือท่องเที่ยวอาจปล่อยแก๊สออกซิเจนไนโตรกซ์และสารประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ
 5. เศรษฐกิจท่องเที่ยว: การมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอาจทำให้มีความต้องการที่จะใช้ยานพาหนะ, เครื่องปรับอากาศ, และกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการปล่อยมลพิษมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม, สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในภูเก็ต สามารถตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลทางการเช่น สถานีวัดคุณภาพอากาศ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่มีบริการในประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน.

 1. การคมนาคมทางอากาศ: กับการที่ภูเก็ตเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของไทย, สนามบินภูเก็ตรับส่งนักท่องเที่ยวจำนวนมากทุกวัน. การลงขึ้นของเครื่องบินนับร้อยเที่ยวบินต่อวันทำให้มีการปล่อยแก๊สก๊าซเรือนกระจกและสารพิษทางอากาศอื่นๆ เข้าสู่บรรยากาศ.
 2. เศรษฐกิจการท่องเที่ยว: มีการใช้เครื่องปรับอากาศในโรงแรม, ร้านค้า, และสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการใช้พลังงานในการให้บริการต่างๆ ซึ่งส่งผลให้มีการปล่อยแก๊สก๊าซเรือนกระจกและสารปนเปื้อนอื่นๆ ออกมา
 3. การขนส่งทางน้ำ: ทั้งการขนส่งสินค้าและเรือท่องเที่ยวในประเทศมีการปล่อยสารต่างๆ เข้าสู่ทะเล, ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและอากาศ.
 4. การขยะ: การจัดการกับขยะที่มากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และการเผาขยะอาจทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ
 5. มาตรการที่ภูเก็ตริมทาง: อย่างการจำกัดยานพาหนะเก่า, การส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า, การปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ, และการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อซับซ้อนคาร์บอน.
 6. เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศที่ซับซ้อนขึ้น, เช่น อากาศที่ร้อนขึ้นทำให้การใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น.

การตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญ, และการให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งต่างๆ จะทำให้ภูเก็ตยังคงเป็นสถานที่ที่มีคุณภาพอากาศดีในอนาคต.

Leave a Comment